Náš nový e-shop startuje již brzy! Sledujte nás na sociálních sítích ať vám nic neuteče.

Menu

Sledujte nás

Zajímá vás více informací o službách nebo o spolupráci?

Kontaktujte nás na telefonu
+420 775 344 654 anebo pište na info@podprsenkyodsarky.cz

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.podprsenkyodsarky.cz.

Reklamované zboží zasílejte na níže uvedenou kontaktní adresu provozovny:

Podprsenky od Šárky s.r.o.

sady Pětatřicátníků 318/12
301 00, Plzeň
Česká Republika

Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • a vyhovuje požadavkům právních předpisů

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na bezplatné odstranění takové vady.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo vadu věci odstranit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli
 • jste vadu sami způsobili
 • uplynula záruční doba

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním
 • vady způsobené nedodržením základních hygienických předpokladů (v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu zkoušení nejlépe přes spodní prádlo), které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 • reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.
 • Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 • Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a to přiložením dokladu o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
 • Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do deseti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, zpět k zákazníkovi hradíme my. Výrobek přijímáme v původním obale, pokud se zákazníkem nedohodneme jinak. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Zboží musí být ve vhodném, respektive v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením). Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice.

Zboží nesmí být nijak poškozené – zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, tak musí být zaslána i zpět vč. příslušenství, návodu atd. Zboží zasláno zpět na dobírku nebude z naší strany přijato. Při odstoupení od smlouvy Vám vrátíme náklady na zaslání zboží, které jsme Vám účtovali a jsou uvedené na faktuře.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 01.01.2024